Bạn đang ở: Trang chủ Cúng Dường Quỹ Di sản Tiếp Nối Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Quỹ Di sản Tiếp Nối Thiền sư Thích Nhất Hạnh

"Thich Nhat Hanh Continuation and Legacy Foundation" có nguyện vọng là yểm trợ càng nhiều càng tốt cho các trung tâm tu học và tăng thân để tạo lập và trao truyền cho các thế hệ mai sau một di sản của hòa bình, tình thương và chánh niệm. Sự yểm trợ đều đặn và lâu dài của quý vị sẽ bảo đảm cho quỹ Di sản Nối Tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngỏ hầu quỹ này có thể tài trợ cho Làng Mai, các trung tâm thực tập ở Hoa Kỳ, các xuất sĩ và các tăng thân để quảng bá giáo lý về chánh niệm, thương yêu và hiểu biết trên khắp thế giới. 

Đối với phần lớn quý vị, cách tốt nhất để tặng một món quà là trong các hình thức của thừa kế (bequest). Thừa kế có thể được thực hiện thông qua quà tặng tiền mặt, chứng khoán, bất động sản và tài sản cá nhân.

Nếu quý vị có ý cúng dường bất động sản, xin quý vị liên lạc với các thành viên của Tổ chức để thảo luận trực tiếp với quý vị và / hoặc các cố vấn chuyên môn.

Xin quý vị vui lòng e-mail cho chúng tôi bất cứ lúc nào ỏ địa chỉ: tnhlegacy@plumvillage.org