Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Kinh & Kệ Kệ (audio, text) Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán

Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán

1.

Như chim có hai cánh

Thiền tập có chỉ, quán

Hai cánh chim nương nhau

Chỉ và quán song hành

 

2.

Chỉ là tập dừng lại

Ðể nhận diện, tiếp xúc

Nuôi dưỡng và trị liệu

Lắng dịu và chú tâm

 

3.

Quán là tập nhìn sâu

Vào bản chất năm uẩn

Làm phát khởi tuệ giác

Chuyển hóa mọi sầu đau

 

4.

Hơi thở và bước chân

Chế tác nguồn chánh niệm

Ðể nhận diện, tiếp xúc

Với sự sống mầu nhiệm

 

5.

Làm lắng dịu thân, tâm

Nuôi dưỡng và trị liệu

Hộ trì được sáu căn

Và duy trì chánh định

 

6.

Nhìn sâu vào thực tại

Thấy tự tánh các pháp

Quán giúp ta buông bỏ

Mọi tìm cầu sợ hãi

 

7.

An trú trong hiện tại

Chuyển hóa các tập khí

Làm phát sanh tuệ giác

Giải thoát mọi phiền não

 

8.

Vô thường là vô ngã

Vô ngã là duyên sanh

Là không, là giả danh

Là trung đạo, tương tức

 

9.

Không, vô tướng, vô tác

Giải tỏa mọi sầu đau

Trong nhật dụng công phu

Không kẹt vào lý giải

 

10.

Niết bàn là vô đắc

Ðốn, tiệm không phải hai

Chứng đạt sống thảnh thơi

Ngay trong giờ hiện tại

 

11.

Các thiền kinh căn bản

Như An Ban, Niệm Xứ

Chỉ đường đi nước bước

Chuyển hóa thân và tâm

 

12.

Các kinh luận Ðại Thừa

Mở thêm nhiều cửa lớn

Giúp ta thấy chiều sâu

Của dòng thiền Nguyên Thỉ

 

13.

Như Lai và Tổ Sư

Thiền chẳng nên cách biệt

Bốn đế phải nương nhau

Làm nền tảng truyền thừa

 

14.

Có tăng thân yểm trợ

Thực tập dễ thành công

Chí nguyện lớn độ sanh

Lên đường mau thành tựu.