Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Kinh & Kệ Kinh văn (text) Kinh Sức Mạnh Quan Âm

Kinh Sức Mạnh Quan Âm

"Thế Tôn muôn vẻ đẹp

Con xin hỏi lại Người

Bồ Tát kia vì sao

Tên là Quan Thế Âm ?"

 

Bậc diệu tướng từ tôn

Trả lời Vô Tận Ý:

"Vì hạnh nguyện Quan Âm

Đáp ứng được muôn nơi.

 

"Lời thề rộng như biển

Vô lượng kiếp qua rồi

Đã theo ngàn muôn Bụt

Phát nguyện lớn thanh tịnh.

 

"Ai nghe danh, thấy hình

Mà tâm sanh chánh niệm

Thì thoát khổ mọi cõi

Đây nói sơ lược thôi.

 

"Nếu có ai ác ý

Xô vào hầm lửa lớn

Niệm sức mạnh Quan Âm

Hầm lửa biến hồ sen.

 

"Đang trôi giạt đại dương

Gặp nạn Rồng, Quỷ, Cá

Niệm sức mạnh Quan Âm

Sóng gió không nhận chìm.

 

"Đứng chóp núi Tu Di

Bị người ta xô ngã

Niệm sức mạnh Quan Âm

Như mặt trời trên không.

 

"Bị người dữ đuổi chạy

Rơi xuống núi Kim Cương

Niệm sức mạnh Quan Âm

Không hao một mảy lông.

 

"Bị oán tặc vây hãm

Cầm đao thương sát hại

Niệm sức mạnh Quan Âm

Oán tặc thấy thương tình.

 

"Bị khổ nạn vua quan

Sắp sửa bị gia hình

Niệm sức mạnh Quan Âm

Đao kiếm gãy từng khúc.

 

"Nơi tù ngục xiềng xích

Chân tay bị gông cùm

Niệm sức mạnh Quan Âm

Được tháo gỡ tự do.

 

"Gặp thuốc độc, trù, ếm

Nguy hại đến thân mình

Niệm sức mạnh Quan Âm

Người gây lại gánh chịu.

 

"Gặp La Sát hung dữ

Rồng độc và quỷ ác

Niệm sức mạnh Quan Âm

Hết dám làm hại ta.

 

"Gặp ác thú vây quanh

Nanh vuốt thật hãi hùng

Niệm sức mạnh Quan Âm

Đều vội vàng bỏ chạy.

 

"Rắn độc và bò cạp

Lửa khói un hơi độc

Niệm sức mạnh Quan Âm

Theo tiếng tự lui về.

 

"Sấm sét, mây, điện, chớp

Mưa đá tuôn xối xả

Niệm sức mạnh Quan Âm

Đều kịp thời tiêu tán.

 

"Chúng sanh bị khốn ách

Vô lượng khổ bức thân

Trí lực mầu Quan Âm

Cứu đời muôn vạn cách.

 

"Trí phương tiện quảng đại

Đầy đủ sức thần thông

Mười phương trong các cõi

Không đâu không hiện thân.

 

"Những nẻo về xấu ác

Địa ngục, quỷ, súc sinh

Khổ sinh, lão, bệnh, tử

Cũng từ từ dứt sạch.

 

"Quán Chân, quán Thanh Tịnh

Quán Trí Tuệ rộng lớn

Quán Bi và quán Từ

Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng.

 

"Quán Vô Cấu, Thanh Tịnh

Mặt trời Tuệ phá ám

Điều phục nạn, gió, lửa

Chiếu sáng khắp thế gian.

 

"Tâm Bi như sấm động

Lòng Từ như mây hiền

Pháp cam lộ mưa xuống

Dập trừ lửa phiền não.

 

"Nơi án tòa kiện tụng

Chốn quân sự hãi hùng

Niệm sức mạnh Quan Âm

Oán thù đều tiêu tán.

 

"Tiếng Nhiệm, tiếng Quan Âm

Tiếng Phạm, tiếng Hải Triều

Tiếng Vượt Thoát Tiếng Đời

Hãy thường nên quán niệm.

 

"Từng niệm không nghi ngờ

Trong ách nạn khổ chết.

Quan Âm là tịnh thánh

Là nơi cần nương tựa.

 

"Đầy đủ mọi công đức

Mắt thương nhìn thế gian

Biển Phước chứa vô cùng

Nên ta cần đảnh lễ."

 

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm (ba lần) (CCC)

 

(Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, tạng Kinh Đại Chánh, kinh thứ 262.)