Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Kinh & Kệ Hô Canh (audio) Hô Canh Sáng - SC Cung Nghiêm (audio)

Hô Canh Sáng - SC Cung Nghiêm (audio)

Sư cô Cung Nghiêm

Nghe hô canh 

 

Hô canh buổi sáng

Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi

Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập
Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni.