Bạn đang ở: Trang chủ Kinh Sách - Thơ & Nhạc Kinh & Kệ

Kinh & Kệ

Kinh văn, Kinh đọc, Kinh nhạc, Tụng, Nghe chuông, Kệ và Tán
Kinh văn (text)
Kinh văn Làng Mai
Kinh đọc (autoplay)
Nhật Tụng Thiền Môn
Kinh tụng (autoplay)
Nhật Tụng Thiền Môn
Sám Nguyện tụng (autoplay)
Nhật Tụng Thiền Môn
Tụng 5 Giới (autoplay)
Nghi thức Tụng Năm Giới - Thầy Pháp Niệm
Tụng Kinh & Niệm Bụt (autoplay)
Niệm Bụt và Bồ Tát. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh
Nghe Chuông Đại Hồng (autoplay)
Nghe Chuông Đại Hồng - Thầy Pháp Niệm
Kệ (audio, text)
Kệ Làng Mai
Thi Kệ
Thi kệ thực tập chánh niệm (PDF)
Hô Canh (audio)
SC Cung Nghiêm