Cho Đất Nước Mở Ra

Tuyển tập 10/50 bài diễn thuyết năm 2007 tại Việt Nam