Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào

Thiền sư Nhất Hạnh giảng Trung Quán Luận