Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Đạo Bụt Dấn Thân

Đạo Bụt Dấn Thân

Các chương trình phục vụ cộng đồng và môi sinh

Danh từ "Đạo Bụt Dấn Thân" do Thầy Nhất Hạnh đặt ra. Trước tiên, Thầy dùng chữ Hán (ngôn ngữ dùng trong kinh điển Đại Thừa Việt nam), 入世佛教 (Phật Giáo Nhập Thế), (Nhập Thế, 入世 = vào + thế gian). Trong thời kỳ chiến tranh Việt nam, Thầy và tăng thân (gia đình tâm linh) đã cố gắng xoa dịu những khổ đau của đồng bào trong vùng. Thầy xem công tác phụng sự này là một phần của sự thực tập chánh niệm và thiền quán, chứ không phải là những vấn đề riêng biệt.

Ngày nay ở Lộc Uyển chúng ta tiếp tục truyền thống dấn thân qua các chương trình phục vụ cộng đồng và những cố gắng sống hài hòa với dân chúng và môi sinh địa phương.

Xin bấm vào một trong những chương trình được liệt kê bên trái hoặc dưới đây để biết thêm chi tiết.