Đàm thoại tại đại học Stanford

TS Thích Nhất Hạnh chia sẻ về lòng Từ bi với BS James Doty