Bạn đang ở: Trang chủ Resources Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề

Cuối Tuần có Chủ Đề

Chúng ta sẽ thực tập sâu sắc hơn về một lãnh vực cụ thể nào đó vào những ngày cuối tuần có chủ đề Theme Weekends. Trong những ngày cuối tuần này sẽ có các buổi thảo luận đặc biệt được hướng dẫn bởi một hoặc nhiều xuất sĩ hoặc cư sĩ giáo thọ trong Truyền Thống Làng Mai. Mỗi cuối tuần Theme Weekends sẽ bao gồm - ba hoặc nhiều hơn - các buổi hội thảo để người tham dự có thể tập trung vào các chủ đề đặc biệt đã được ấn định. Trong thời gian còn lại của ngày cuối tuần, các học viên sẽ tham gia vào lịch trình thường xuyên của Tu Viện, bao gồm những sinh hoạt với cộng đồng như ngồi thiền, thiền hành, ăn trong chánh niệm, v.v.. Chúng tôi yêu cầu quý vị thông cảm nếu vị giáo thọ bị bệnh hoặc gặp chuyện bất ngờ khác vào giờ chót không đến được và cần phải thay thế. Chúng ta đều hiểu rằng Tăng Thân là một cộng đồng thực tập, là thầy và cũng là bạn trên con đường tu học của chúng ta. Điều cần thiết là chúng ta phải đăng ký trước cho những ngày cuối tuần Theme Weekends.

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.