Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng

Làm việc cộng đồng

Ngày làm việc cộng đồng (15/12/2012) 15/12/2012 from 08:45 to 16:00
Đây là ngày làm việc cộng đồng cuối cùng trong năm 2012
Ngày làm việc cộng đồng (24/5/2014) 24/05/2014 from 08:45 to 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng là một hạnh phúc lớn, là 1 dịp để chúng ta cúng dường thời gian và năng lượng cho Lộc Uyển
Ngày làm việc cộng đồng (15/2/2014) 15/02/2014 from 08:45 to 20:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng tại Lộc Uyển là một hạnh phúc lớn
Ngày làm việc cộng đồng (19/4/2014) 19/04/2014 from 08:45 to 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Làm việc cộng đồng là một dịp để chúng ta cúng dường thời gian và năng lượng cho Tu Viện Lộc Uyển
Các thao tác trên Tài liệu