Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng

Làm việc cộng đồng

Ngày làm việc cộng đồng (15/12/2012) 15/12/2012 from 08:45 to 16:00
Đây là ngày làm việc cộng đồng cuối cùng trong năm 2012
Ngày làm việc cộng đồng (25/10/2014) - KHÔNG CÓ 25/10/2014 from 08:45 to 14:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng tại Lộc Uyển là một hạnh phúc lớn
Các thao tác trên Tài liệu