Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng

Làm việc cộng đồng

Ngày làm việc cộng đồng (15/12/2012) 15/12/2012 from 08:45 to 16:00
Đây là ngày làm việc cộng đồng cuối cùng trong năm 2012
Ngày làm việc cộng đồng (24/5/2014) 24/05/2014 from 08:45 to 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng là một hạnh phúc lớn, là 1 dịp để chúng ta cúng dường thời gian và năng lượng cho Lộc Uyển
Ngày làm việc cộng đồng (15/2/2014) 15/02/2014 from 08:45 to 20:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng tại Lộc Uyển là một hạnh phúc lớn
Ngày làm việc cộng đồng (21/6/2014) 21/06/2014 from 08:45 to 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Cúng dường thời gian và năng lượng cho Tu viện Lộc Uyển là một hạnh phúc lớn
Các thao tác trên Tài liệu