Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Làm việc cộng đồng

Làm việc cộng đồng

Ngày làm việc cộng đồng (15/12/2012) 15/12/2012 from 08:45 to 16:00
Đây là ngày làm việc cộng đồng cuối cùng trong năm 2012
Ngày làm việc cộng đồng (20/4/2013) 20/04/2013 from 08:45 to 16:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng là một hạnh phúc lớn
Ngày làm việc cộng đồng (15/2/2014) 15/02/2014 from 08:45 to 20:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Tham gia ngày làm việc cộng đồng tại Lộc Uyển là một hạnh phúc lớn
Ngày làm việc cộng đồng (8/2/2014) 08/02/2014 from 08:45 to 21:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Giai đoạn 1 của dự án xây cất Ni xá đã bắt đầu !
Các thao tác trên Tài liệu