Join our Mailing List
  E-mail address:

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm KHÔNG CÓ Ngày Thứ Năm Quán Niệm (25/9/2014)

KHÔNG CÓ Ngày Thứ Năm Quán Niệm (25/9/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 25/09/2014
từ 08:30 đến 16:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Hôm nay không có Ngày Quán Niệm

được ắp xếp dưới: