Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Thứ Nӑm Quán Niệm Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (15/1/2015)

Thứ Năm - Ngày Quán Niệm (15/1/2015)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 15/01/2015
từ 08:30 đến 21:30
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Tất cả các Ngày Quán Niệm đều được mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ.

Xin có mặt tại thiền đường Thái Bình Dương lúc 8:45 am để sẵn sàng nghe Pháp thoại bắt đầu lúc 9:00 am. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự mọi sinh hoạt được ấn định trong ngày.

9:00 am Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai
Thiền hành
Pháp đàm
12:30pm Ăn trưa im lặng
2:00 Kết thúc


Bấm vào
Chỉ Dẫn để xem đường đến Tu Viện
Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

được ắp xếp dưới: