Yelp.com Phê Điểm Tu Viện Lộc Uyển (2008)

Trang web phê bình địa phương cho điểm Lộc Uyển là 4 1/2 sao

Trang mạng Yelp.com, chỗ mọi người có thể phê bình và cho điểm các sinh hoạt, địa điểm và sự kiện trong vùng vừa mở một trang mới cho Lộc Uyển. Nếu muốn, quý vị có thể cho ý kiến vào trang này.

Read the original story