Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Chương Trình Giáo Lý Tự do Đích Thực cho Nhà Tù

Chương Trình Giáo Lý Tự do Đích Thực cho Nhà Tù

Sự thực tập chánh niệm có thể áp dụng bất kỳ ở đâu

 

Các cộng đồng tu tập của chúng ta ở Hoa Kỳ có nhiều phương cách để hỗ trợ những người đang sống trong các nhà tù. Đăng ký miễn phí của tạp chí Mindfulness Bell sẽ được cung cấp và nhà xuất bản Parallax Press cũng có thể hiến tặng một số sách đã bị hư hỏng.

Thông qua các cộng đồng Sống Chánh Niệm, chúng tôi đang mở đầu một sinh hoạt mới gọi là Chương trình Bạn Bút Tự do Đích thực (True Freedom Pen Pal Program). Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn đã có kinh nghiệm tu tập theo truyền thống Làng Mai, đã thọ nhận 14 Giới Tiếp Hiện, đang thực tập thường xuyên với một Tăng thân địa phương và muốn tham gia vào chương trình này.

Để biết thêm chi tiết, xin vào Chương Trình Tự Do Đích Thực.