Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Hình Ảnh Lộc Uyển Upload-mp3-1 Kệ Truyền Đăng của Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Kệ Truyền Đăng của Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Kệ truyền đăng của Sư Ông trao cho các vị tân Giáo Thọ tại Lộc Uyển

 

1. Chân Pháp Nhã

Pháp âm tao nhã không cùng
Hải triều vang dậy muôn trùng nước non
Nhớ lời thệ hải minh sơn
Gươm thần trí tuệ còn vung sáng ngời

The eloquent Dharma melody is unsurpassed
The sound of the rising tide echoes across multitudes of mountains and rivers
With keen awareness of profound vows made
The majestic sword of wisdom continues to shine brightly as it is wielded.

 

2. Chân Niệm Hỷ (NEUFELD, Kenley)

Niệm định chuyên trì hỷ lạc sinh
Bao nhiêu phiền não bấy an lành
Đóa sen mấu nhiệm tinh khôi ấy
Tự chốn bùn lầy đã nẩy sinh.

Mindfulness and concentration, diligently maintained, give birth to joy and happiness
However many afflictions there may be, all there is now is true peace
That wondrously pure lotus blossom
Is born from the mud.


3. Chân Tuệ Hà (ROSEN, Joann)

Điểm tô tuệ nghiệp đẹp sơn hà
Một sáng oanh về trên liễu ca
Thấy được vườn xuân hoa chúm chím
Nhận ra tịnh độ giữa ta bà

Beautify the mountains and rivers with successes in your career of cultivating wisdom
One morning the oriole returns to the willow and sings
Visible are the budding flowers in the spring time garden
The Pure Land is realized amidst the Saha world

 

4. Chân Đồng Đoan

Hướng theo chân nghĩa đại đồng
Đoan trang gót ngọc, sen hồng nở hoa
Tăng thân muôn dặm một nhà
Nắm tay hợp xướng khúc ca chân thường

Following the true meaning of great togetherness
With graciously refined steps, red lotuses bloom
The sangha, distant by thousands of miles, is still one family
Taking a hand, join in chorus the melody of true eternity

 

5. Chân Pháp Tuyên

Pháp mầu chờ đợi phút tuyên dương
Nẻo trước đường sau đã tỏ tường
Linh sơn pháp hội còn âm hưởng
Hào hùng sự nghiệp sẽ thừa đương

The wondrous Dharma is waiting for the moment of elucidation
With keen awareness of both paths, behind and ahead
The energy of the Dharma Festival on the Vulture Peak can still be felt
The noble career will be honorably taken up and continued
 

6. Chân Tánh Nghiêm

Thể tánh tự trang nghiêm
Thường siêu việt nhị biên
Thân tâm trú hiện pháp
Tịnh cảnh đắc hiện tiền

Self-adorned with true nature
Always transcending duality
Mind and body dwelling in the present
Realm of Peace is now attained
 

7. Chân Đại Lượng (HILSBERG, Karen)

Đại bi tâm ấy là vô lượng
Ôm lấy trần gian cả mọi loài
Sáng sáng oanh vàng ca liễu lục
Mùa xuân nhân loại nở tinh khôi

That great compassionate heart is immeasurable
Embracing the entire world and all beings within
Every dawn, the oriole sings while perching on the green willow
The springtime of humanity blossoms with pure freshness

 

8. Chân Địa An (SALERNO-WHITE, John)

Đứng trên đại địa vững an
Lắng nghe thế giới ba ngàn nở hoa
Nắng lên ca khúc thái hòa
Đi trên đất tịnh, ngồi tòa chân như

Standing solidly on the Great Earth
With deep listening, the blossoming of flowers in multitudes of worlds is witnessed
Sing the song of peace as the sun rises,
Walk on the peaceful earth and sit on the dais of suchness

 

9. Chân Mãn Tuệ

Lối trước thênh thang mãn thệ nguyền
Tay cầm đuốc tuệ rọi chân nguyên
Đóa hoa linh thoại đêm nay nở
Đường giữa ta về thoát nhị biên

The path ahead is immensely spacious as the profound vow is fulfilled
The torch of wisdom in hand illumines the true source
The auspicious blossom will bloom tonight
Taking the middle path for the return journey, the grasp of duality is avoided

  

10. Chân Ứng Nghiêm

Chân thân ứng hiện tướng đoan nghiêm
Mỗi bước chân đi một đóa thiền
Đại bàng uy dũng xòe đôi cánh
Thong dong lạc trú cõi chân nguyên

The true body responsively manifests the refined demeanor
Each step taken a Zen flower blossoms
The regal eagle powerfully spreads its two wings
Dwelling in the realm of true source with peace and leisure

 

11. Chân An Đường (SILVESTRE, Anthony)

Thân an tâm tịnh đấy thiên đường
Một dạ đi về hướng hiểu thương
Trái ngọt hoa lành dâng đất mẹ
Công phu địa xúc đạt chân thường

Peaceful body, calm mind – that is paradise
With one-pointed mind, the return journey is steered in the direction of understanding and love
Offering to Mother Earth the sweetest fruit and the most pleasing flowers
True eternity is attained with deep practice of Touching the Earth

 

12. Chân Đức Hạnh (CORTES VEGA, Terry)

Ba đức vun bồi công hạnh mãn
Pháp thân mầu nhiệm vẫn trong ta
Trăng trong mây bạc là gia sản
Xuân về lòng đất đã đơm hoa

Cultivating the three virtues, graciously refined demeanor is fully attained
The wonderful Dharma body is still within us
Our rich estate consists of the clear moon and silver clouds
Spring returns, the Earth is already in full bloom

 

13. Chân Bi Niệm (BEHRENDS, Jim Scott)

Nhiệm mầu thay giọt từ bi
Con đường chánh niệm đưa về chân tâm
Suối thương chảy thấm vạn lòng
Thảnh thơi đường trước, thong dong dặm về

How wondrous is a drop of compassionate nectar
The path of mindfulness brings us back to our true home
The spring of love deeply penetrates thousands of hearts
On the open and spacious path ahead, the return journey is leisurely taken

 

14. Chân Định Quả (PHAN, Hà)

Công phu giới định mãi tinh cần
Chánh quả viên thành, đạt pháp thân
Sinh diệt trở thành không sinh diệt
Vườn xưa đào lý vẫn đơm bông

The practice of mindfulness trainings and deepening concentration diligently maintained
With the complete fulfillment of karmic action, the Dharma body is attained
Birth and Death turns out to be not Birth and Death
The old garden of peaches and white pomegranates is still in bloom