Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Hình ảnh Lễ Truyền Đăng 2012 tại TVLU - Lamp Transmission at DP

Hình ảnh Lễ Truyền Đăng 2012 tại TVLU - Lamp Transmission at DP

- Chân Hỷ Lạc at 24/03/2012 20:20 |
Lễ Truyền Đăng tại Lộc Uyển thuộc Đại Giới Đàn "Tình Huynh Đệ"

 

Bấm vào hình bên trái: Lễ Truyền Đăng cho các tân Giáo Thọ tại TV Lộc Uyển, ngày 17/3/2012 - phần I

(Lamp Transmission Ceremony- Part 1)

                                        

 

Bấm vào hình bên trái: Lễ Truyền Đăng cho các tân Giáo Thọ tại TV Lộc Uyển, ngày 17/3/2012 - phần II

(Lamp Transmission Ceremony- Part 2)

  

 

Bấm vào hình bên trái: Lễ Truyền Đăng cho các tân Giáo Thọ tại TV Lộc Uyển, ngày 18/3/2012 - phần III

(Lamp Transmission Ceremony- Part 3)

 

Bấm vào hình bên trái để xem các bài kệ truyền đăng của Sư Ông Làng Mai trao cho 14 vị tân Giáo Thọ

(Lamp Transmission Gathas)