Bạn đang ở: Trang chủ Thiền Tập Nhận Diện Hơi Thở

Nhận Diện Hơi Thở

Đây là bài tập nhận diện hơi thở

 

Thở vào, tôi biết tôi thở vào     - vào

Thở ra, tôi biết tôi thở ra          - ra

Đây là bài tập nhận diện hơi thở. Nếu đó là hơi thở vào thì ta biết đó là hơi thở vào. Nếu đó là hơi thở ra thì ta biết đó là hơi thở ra. Thực tập như thế vài lần tự khắc ta sẽ ngưng được sự suy nghĩ về quá khứ, về tương lai và chấm dứt mọi tạp niệm.

Sở dĩ được như thế là vì tâm đã để hết vào hơi thở để nhận diện hơi thở, và do đó tâm trở thành một với hơi thở. Tâm bây giờ không phải là tâm lo lắng hoặc tâm tưởng nhớ mà chỉ là tâm hơi thở