Bạn đang ở: Trang chủ Thiền Tập Soi Sáng Cho Nhau

Soi Sáng Cho Nhau

Ta phải biết cầu tăng thân soi sáng cho ta

 

Tại Tu Viện, đại chúng xuất gia cũng như tại gia thực tập pháp môn này rất đều đặn. Muốn cho sự thực tập của ta đem lại thành quả mau chóng, ta phải biết cầu tăng thân soi sáng cho ta, chỉ cho ta thấy những ưu điểm và những khuyết điểm của ta và bày cho ta những phép tu tập mà ta đang thực sự cần đến.

Con mắt của tăng thân bao giờ cũng sáng hơn con mắt của cá nhân, vì vậy cầu tăng thân soi sáng đích thực là một hành động quy y Tăng. Ta phải lạy xuống và cầu xin thì tăng thân mới họp lại và soi sáng cho ta. Soi sáng với tâm từ bi, chứ không phải là đưa ra những lời phê phán. Lá thư soi sáng bao giờ cũng nói tới những điểm tích cực của đương sự, sau đó mới nói tới những điểm tiêu cực và sau hết là những lời chỉ bày giúp cho đương sự thực tập để chuyển hóa và đi tới.