Let the Wind Carry You

buddha-statue-deer-park

Let the Wind Carry You

A poem by Sister Chuyên Nghiêm

Live your life fully
green and fresh as a leaf, 
Embrace truth without striving, 
even when facing fierce storms
that pass through the forests.

Remember to stay calm and free,
in the midst of life’s current.
Be grateful for the wondrous gift of life, 
carefree, open-hearted, and generous.

Find your peace in the Dharma,
planting seeds of goodness
yielding sweet fruit everywhere.
Human life is unlimited;
see innumerable lives beyond
what we can measure.

No one can be certain what lies ahead
on the road of a hundred years.
Find peace as easeful as breathing,
step forward with lightness.
The Buddha resides within you
and in everything around you. 
Compassion is like holy scripture—
not just a wish, but an ever-present truth.

Sister Chuyên Nghiêm
Clarity Hamlet, Deer Park Monastery


ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Em hãy sống cuộc đời như chiếc lá
Xanh thật xanh và nhựa sống dâng đầy
Vô tư đón bao điều chân thật nhất
Dẫu một ngày bão tố qua rừng cây

Lòng dặn lòng an nhiên và tự tại
Tâm yên bình giữa dòng chảy luân lưu
Sự sống nhiệm mầu, đê đầu cảm tạ
Hồn nhiên, vị tha như lá vô ưu

Em hãy sống bình an trong sữa pháp
Gieo hạt lành trái ngọt khắp muôn phương  
Nhân sinh đâu hạn cuộc kiếp này
Còn nhiều kiếp đâu ai ước lượng

Trăm năm ai dám định chắc nẻo về
Bình an như hơi thở, thanh thản bước
Bụt trong em và trong khắp mọi nơi
Từ bi như kinh thánh, không là điều ước


Stay in Touch

Provide your email & you’ll receive a notification each time we publish a post.

,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Deer Park Monastery

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading