Xin qúy vị ghi danh online hoặc gửi đơn ghi danh (email hoặc gửi bưu điện) cho khóa tu càng sớm càng tốt để tránh trường hợp hết chỗ.

Make Reservation = Đặt phòng

Xin vui lòng chọn ngày 4 tháng 10 là ngày đến của bạn.