Chương trình khoá tu 2018

Stupa View of Deer Park

Tu Viện Lộc Uyển xin thông báo về các khoá tu trong năm 2018. Chúng tôi mong quí vị có nhiều dịp đến và tham dự với cộng động tu chánh niệm tại Lộc Uyển. Khoá tu an cư kiết đông 90 ngày của năm 2018 sẽ xảy ra sớm hơn để có thể có khoá tu ngày nghỉ tết Tây(sau khi đã vắn mặt hai năm vừa qua).

Số đông khoá tu được hướng dẫn bằng tiếng Anh, nhưng sẽ có thông dịch trực tiếp qua tiếng Việt.

Ngày 28 tháng 3 –
Ngày 1 tháng 4, 2018
  Khoá tu Wake Up (tuổi 18-35)
Chưa có ngày. 2018   Khoá tu cho những người hướng dẫn tăng thân (Sangha Facilitators)
Ngày 20-24 tháng 6, 2018   Khoá tu gia đình (mọi lứa tuổi)
Ngày 17-22 tháng 7, 2018   Khoá tu thiếu niên (trẻ em tuổi 10 – 18, cắm trại) (cập nhập ngày 29 tháng 4) 
Ngày 8-12 tháng 8, 2018   Khoá tu tiếng Việt (cập nhập ngày 29 tháng 4)
Ngày 14 tháng 9 –
Ngày 16 tháng 12, 2018
  Khoá tu an cư kiết đông 90 ngày
Ngày 30 tháng 12, 2018 –
Ngày 4 tháng 1, 2019
  Khoá tu ngày nghỉ tết Tây (Holiday Retreat)

 

Đăng ký và chi tiết sẽ được thông báo khi có.

Stupa View of Deer Park


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Deer Park Monastery

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading